Verwijzers | Agathos hulpverlening

Geweldloos Verzet

Verwijzers

Heeft u behoefte aan advies voor uw cliënt? Wilt u iemand doorverwijzen voor opgroei- of opvoedondersteuning of begeleiding voor volwassenen? Lees hieronder wat wij voor cliënten en u als verwijzer kunnen betekenen of neem direct contact met ons op over ons hulpaanbod, casusregie of het aanmelden van een cliënt.

Doelgroep

Agathos biedt ambulante hulpverlening aan mensen met psychiatrische of sociale problematiek, een licht verstandelijke beperking of een combinatie daarvan. We bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in de leeftijd van -9 maanden tot 100+.

We werken vanuit onze christelijke identiteit dienend en liefdevol. We verlenen zorg vanuit ons hart aan iedereen met een hulpvraag die aansluit bij onze expertise, ongeacht de levensovertuiging.

Persoonlijke, relationele of gezinsproblemen kunnen tot onveilige situaties leiden. Wij bieden een breed palet aan soorten ondersteuning, van jeugdhulpverlening tot intensieve begeleiding voor volwassenen. We spelen een cruciale rol bij de overgang van de Jeugdhulp naar de Wmo of in gezinnen waarin zowel Jeugdhulp als Wmo ingezet wordt.

Ons complete hulpaanbod vindt u hier.

Werkwijze

We vinden het cruciaal dat de probleemsituatie in zijn geheel wordt aangepakt (systeemgericht werken). Wij focussen ons op de eigen regie en de kracht van de cliënt. We spelen daarbij flexibel in op de vraag van de jeugdigen / volwassenen en als het noodzakelijk is zetten wij de hulp in buiten kantoortijden. We bieden ondersteuning zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.

We werken volgens de basismethoden van Oplossingsgericht werken, Sociale netwerkversterking en Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet. Hoe de methoden gebruikt worden, verschilt per doelgroep.

We kennen het netwerk goed, waardoor we snel en goed kunnen op- en afschalen. Dit doen wij in samenwerking met professionals binnen en buiten onze organisatie. We staan bekend als een innovatieve en flexibele organisatie. Wij geven graag gevraagd en ongevraagd advies om verbeteringen en vernieuwingen te realiseren.

Lees meer over onze methodieken.

Onze hulpverleners

Onze professionals zijn generalisten, per team zijn er verschillende specialisaties, onder andere: (v)echtscheiding, geweldloos verzet – nieuwe autoriteit, autisme en hulpverlening op school. Onze hulpverleners zijn minimaal mbo+-geschoold, de meeste hulpverleners zijn hbo-geschoold. Al onze jeugdhulpverleners zijn SKJ-geregistreerd.

We zetten in op de verbinding tussen de professional en jeugdige / volwassene. We gaan naar de jeugdige / volwassene toe, zowel naar huis als naar school, naar de locatie waar de cliënt begeleid woont of naar het verpleeghuis. Wij zijn bereikbaar en beschikbaar, in het bijzonder als er ‘overbruggingshulp’ nodig is voor of na gespecialiseerde zorg.

We zetten onze gespecialiseerde kennis graag in het ‘voorveld in’. Een detachering van onze hulpverleners in het sociaal (wijk)team of bij een huisartsenpraktijk behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden.

Casusregie: werkwijze 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 

Indien meerdere hulpverleners betrokken zijn en de jeugdige / het gezin de zorg zelf niet kan coördineren en er nog geen overkoepelende afspraken zijn gemaakt, neemt de ambulant hulpverlener van Agathos hiertoe het initiatief en de regie. Daarnaast worden wij ook regelmatig gevraagd om de rol van onafhankelijk casusregisseur te vervullen.

Het doel is dat binnen het gezin of huishouden duidelijk is wie wat wanneer gaat doen met welk doel. Regie houdt in dat we toezien op de totstandkoming en de naleving van afspraken om de gestelde doelen van het gezin of het huishouden te behalen. Iedere organisatie houdt daarbij een eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen resultaatgebied binnen het plan.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.