Hulp op school

Agathos hulpverlening

Agathos hulpverlening

Agathos helpt jongeren, kinderen, volwassenen en gezinnen die vast (dreigen te) lopen. Hulp en begeleiding die bij u past!

Hulp op school

De meeste kinderen gaan ‘gewoon’ naar school en ontwikkelen zich goed. Een deel van de kinderen heeft daarbij extra ondersteuning of hulp nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van gedrag of persoonlijke verzorging. Het is in het belang van het kind als ouders, school en zorgaanbieder goed met elkaar samenwerken. Daarom komen medewerkers van Agathos op school en thuis om een brug te slaan tussen opvoeding, onderwijs en hulpverlening. Zo kunnen we samen kijken wat het kind en of de ouder(s) nodig hebben om aan de hulpvraag te voldoen én perspectief te bieden. 

Begeleiding  

Wij bieden zowel (praktische) ondersteuning als intensieve ambulante hulpverlening in en om de school. Dit kan zowel op het reguliere als op het speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

De medewerkers zijn in of buiten de klas werkzaam en bieden concrete ondersteuning aan de leerling bij het leerproces en de sociale interactie. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan: het verbeteren van de concentratie bij het doen van een (leer)taak, uiten en reguleren van emoties of lijfgebonden zorg. De hulpverlener kan ingezet worden voor onder andere:

o   Advies- en consultatievragen;
o   Observatie in de klas;
o   Samen beslissen rond en uitvoeren van de benodigde hulp, bijvoorbeeld in de vorm van een onderwijszorgarrangement;
o   Begeleiden van thuiszitters met als doel (gedeeltelijke) terugkeer naar een vorm van onderwijs of het voorkomen van schoolverzuim.

Expertise

Doordat wij inmiddels al jaren samenwerken met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn al grote stappen gemaakt om de werelden van jeugdhulp en onderwijs samen te laten komen. De uit te voeren zorg- en begeleidingstaken worden in optimale samenwerking met de school vormgegeven.

Zo werken we altijd met vaste vertrouwde medewerkers in de verschillende klassen i.v.m. de essentiële rust en regelmaat binnen de betreffende groepen en de benodigde ‘klik’ en vertrouwensband met de leerlingen. We zetten de hulp in op planbare en niet-planbare zorg- en begeleidingsmomenten. Voorwaarde hierbij is dat het minimaal twee uur aaneengesloten hulp betreft. Wij werken met een digitaal dossier waarbij de ouders kunnen inloggen in een cliëntportaal. Ouders kunnen alle rapportages op deze manier inzien. Dit wordt door ouders en hulpverleners als een waardevol communicatiemiddel ervaren. We beschikken over SKJ-geregistreerde jeugdhulpprofessionals die ook ingezet kunnen worden op school. We kunnen vanuit diverse financieringsvormen (ZVW, WLZ, Jeugdwet en Wmo) hulp leveren.

Kortom, als leerlingen vastlopen en (bijzondere) voorwaarden nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen, kan Agathos extra begeleiding bieden. De begeleiding kan op vele manieren ingezet worden, afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en het doel dat beoogd wordt. Juist door als school en zorgaanbieders samen op te trekken kunnen kinderen snel verder geholpen worden.

Meer informatie

In onze folder 'Begeleiding in en om de school' vindt u meer informatie. Download hier de folder.

Neem bij vragen contact met ons op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken.  

Veluwe

Jean Monnetpark 19

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

010 26 40 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.