methodieken | Agathos hulpverlening

eHealth toepassingen

Agathos zet eHealth toepassingen zoals beeldbellen in voor de ambulante hulpverlening.

Bekijk het filmpje over eHealth

Methodieken

Er zijn veel verschillende methodieken die ingezet worden binnen onze intensieve ambulante hulpverlening. We werken hierbij altijd vanuit de basishouding oplossingsgericht werken. Het hoofddoel hierbij is dat cliënten hun oplossend vermogen zodanig hersteld hebben, dat zij in staat zijn om op eigen wijze en samen met mensen uit hun sociale context hun aanmeldprobleem om te bouwen naar een meer gewenste situatie. Naast deze basishouding maken we gebruik van zes basismethodieken: Sociale netwerkversterking, Nieuwe Autoriteit, Geweldloos Verzet, SCHIP, Begeleid bezoek en 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur. Hieronder leest u meer informatie over deze methodieken.

Sociale netwerkversterking

Sociale Netwerk Versterking richt zich op het activeren van het sociale netwerk van een volwassene, kind of gezin. In een netwerkberaad zoeken zij samen hoe het leven van de cliënt met betrokkenen op de rails kan worden gezet. De ondersteuning vanuit naasten en betrokkenen is versterkt.

De basisgedachte achter deze vorm van hulpverlening is dat er altijd wel een vorm van een netwerk is, dat mogelijk versterkt of uitgebreid kan worden. De hulpverlener ondersteunt en activeert de cliënt in het vragen om hulp.

De methodiek is bedoeld voor gezinnen en individuen die een te beperkt steunend netwerk om zich heen hebben voor het regie voeren over hun eigen leven en het oplossen van problemen. Gezinnen en individuen die ondersteuning nodig hebben in het contact leggen met het netwerk en het maken van constructieve afspraken.

Nieuwe Autoriteit

De ‘Nieuwe Autoriteit’ is een basishouding van waaruit opvoeders kunnen handelen.

In dit concept zijn niet de kinderen of jongeren de cliënten, maar de opvoeders. Het doel is het gevoel van machteloosheid te verminderen, een manier aan te reiken om zich te versterken in de positie van opvoeder en hierdoor het welbevinden te verbeteren. Opvoeders leren zich te richten op hun eigen gedrag en niet op het gedrag van het kind.

Deze manier van denken helpt ons onze eigen gedragingen te kiezen in situaties van agressie, geweld en risicovol gedrag.

Nieuwe Autoriteit is toepasbaar bij alle leeftijden en bij alle problematiek.

Geweldloos verzet

Het primaire doel van de methode is dat ouders, met de hulp van hulpverleners, supporters uit het eigen netwerk en andere betrokkenen (bijvoorbeeld leraren), een einde maken aan het gewelddadige of (zelf)destructieve gedag van hun kind zonder dat dit tot escalatie leidt.

De methode richt zich op de afname van machteloosheid bij ouders, en geeft hen een gevoel van constructief ouderschap terug. Vervolgens richt de methode zich op het afnemen van escalaties, en van het destructieve gedrag van het kind.

Geweldloos verzet kan ingezet worden bij forse problematiek als destructief gedrag op het gebied van huiselijk geweld, drugs- en alcoholgebruik, schoolverzuim. Geweldloos Verzet wordt vaak ingezet bij kinderen in de tienerleeftijd, maar ook bij kinderen in de basisschoolleeftijd kan de methode ingezet worden (bijvoorbeeld bij pestgedrag).

Lees meer over Geweldloos verzet

SCHIP

Het doel van de SCHIP-aanpak is om (ex-)partners weer zo met elkaar te laten verbinden dat ze daarna in staat zijn om samen te kunnen optrekken in hun gezamenlijk ouderschap. Dit kan tijdens of na een scheiding, maar ook ter voorkoming van een scheiding.

Hiervoor is het nodig om stil te staan bij de verliezen en de conflicten in de (voorbije) relatie, om zo schoon schip te kunnen maken, en ruimte te maken voor samenwerking in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is een pragmatische aanpak die bestaat uit vijf fasen die in ongeveer 12 à 15 gesprekken worden doorlopen met beide (ex-)partners.

Lees meer over de SCHIP-aanpak

Begeleid bezoek

Het begeleid bezoek is een product waarbij de hulpverlener zorgt voor de planning van de bezoeken en de voorbereiding. De hulpverlener zorgt voor structuur, duidelijkheid en toezicht tijdens de overgangsmomenten en het bezoek zelf.

De hulpverlener zorgt er zo voor dat er vertrouwen is bij de ouder/verzorger dat het begeleid bezoek van de bezoekende ouder veilig en positief verloopt.

De hulpverlener observeert de interactie tussen kind en ouder en indien er sprake is van een gedwongen kader onderhoudt de hulpverlener contact met de voogd en zorgt voor verslaglegging.

Begeleid bezoek is mogelijk voor jeugdigen en ouders die separaat wonen en/of begeleiding nodig hebben bij onderling contact. Dit kan in het gedwongen kader of op vrijwillige basis.

Lees meer over Begeleid Bezoek

1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur

Het doel van 1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur (1G1P) is samenhangende hulp in gezinnen/huishoudens, waarbij één persoon de regie heeft. Er wordt gewerkt met een hulpverleningsplan dat houvast en overzicht biedt aan gezinsleden, de mensen uit hun netwerk en de betrokken hulpverleners. Met de inzet van 1G1P wordt gestreefd naar duurzaamheid in de begeleiding en vooral in het steunsysteem om het gezin/huishouden heen. De cliënt staat centraal, het netwerk wordt verstevigd en er is sprake van samenhangende zorg aan het gezin/huishouden.

De opzet van 1G1P:

1. Inventarisatie door regisseur samen met het gezin van: problemen, doelen, betrokken hulpverleners en mensen uit het netwerk.

2. Organiseren en voorzitten door regisseur van overleg voor afstemming met andere partijen.

3. In gezamenlijkheid gezinsplan samenstellen en uitvoeren. Eventueel een veiligheidsplan opstellen en/of delen.

4. Opschalen en afschalen: checken of afspraken uit het plan nagekomen worden, feedback geven om samenwerking te verbeteren.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

(010) 264 07 77

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.